Glossary

A (5) | B (10) | C (23) | D (3) | E (13) | F (8) | G (2) | H (1) | I (4) | K (1) | L (2) | M (4) | N (1) | O (1) | P (9) | R (11) | S (5) | T (5) | U (1) | V (4) | W (1)

Caldera de condensación:

Caldera diseñada para utilizar el calor latente liberado por la condensación del vapor de agua contenido en los productos de combustión. Es necesario que la caldera permita la salida de los condensados del intercambiador de calor en forma líquida por medio del drenaje de la condensación. (Esta definición es la que aparece en la norma UNE 15378:2007 “Sistemas de calefacción de los edificios. Inspección de calderas y sistemas de calefacción”)

Capa d'Ozó

L'ozó és un dels gasos que integren l'atmosfera i acompleix un paper d'especial importància en l'absorció dels raigs ultraviolats, nocius per la vida. El forat de la capa d'ozó es produeix per la reducció de la proporció d'ozó que provoquen les emissions de gasos perjudicials, com els CFCs (clorofluoruro-carbonats). A través d'aquests forats poden penetrar les radiacions ultraviolades, altament perilloses.

Capacitat Frigorífica

Mesura de la potència del sistema de refrigeració que indica la quantitat de calor que és capaç d'absorbir (expressada en frigories) per hora de funcionament. S'expressa en frigories / hora.

Cella de combustible

Dispositiu que converteix directament l’energia d’un combustible en electricitat i calor sense que hi hagi combustió, motiu pel qual les emissions produïdes són baixes i, en no haver-hi parts mòbils, resulten molt silencioses.

Cèl•lula

Recipient que acull els components necessaris per a la realització d’un procés físic.

Cèl•lula de biocombustible

Cèl•lula de combustible que usa un combustible líquid o gasós com a font d’hidrogen.

Cèl•lula fotovoltaica

Unitat bàsica d’un sistema fotovoltaic que converteix directament la radiació solar en energia elèctrica. Generalment no s’utilitza de manera individual per la seva baixa potència i la seva fragilitat.

Central Elèctrica

Tota instal•lació destinada a generar energia elèctrica.

Central hidroelèctrica

Instal•lació que transforma l’energia potencial de gravetat de l’aigua en energia elèctrica.

Central hidroelèctrica de peu de presa

Central que aprofita el salt originat per un embassament dedicat a altres usos.

Central nuclear

Central elèctrica que aprofita el calor desprès en reaccions nuclears per la ruptura d'àtoms d'elements radioactius (urani).

Central Tèrmica

Central elèctrica que aprofita una font de calor per donar lloc a l'obtenció de vapor, que posteriorment acciona una turbina amb un generador per produir electricitat. Si el calor procedeix de la combustió o crema de combustibles, se l'anomena central tèrmica convencional; i si el calor té un origen radioactiu, central nuclear. En la pràctica, quan es parla de centrals tèrmiques es fa referència a les primeres.

Certificat Verd

Document atorgat per l’Autoritat Regulatòria Nacional als generadors d’electricitat amb fonts renovables segons l’import i la qualitat mediambiental de l’electricitat que es produeix d’aquesta forma. L’Estat on funciona aquest sistema de promoció de l’electricitat verda imposa a les companyies distribuïdores d’electricitat l’obligació que un determinat percentatge del seu subministrament provingui de fonts d’energies renovables. Per poder complir amb aquestes quotes, els distribuïdors han de comprar certificats verds directament als productors d’electricitat verda o a intermediaris. En cas que la quota no es compleixi, el distribuïdor haurà de pagar una multa.

Classe més eficient

En general, la classe més eficient està representada per la lletra “A”, tret dels frigorífics, per als quals les classes més eficients són les que consumeixen per sota d’un 55% de l’energia. Si ho comparem amb la mitjana d’aparells amb prestacions semblants, hi ha 3 escales:
42% ≤ A < 55%
30% ≤ A+ < 42%
A++ < 30%

Climatització

Condicionament de l’aire en un recinte tancat per poder assolir una determinada temperatura.

Codi de colors i lletres (etiquetatge energètic)

Els 7 colors estan definits legalment al RD 124/2004, de 28 de gener, i van des del vermell fins al verd, amb la mateixa escala per a totes les etiquetes. Les lletres van des de la A fins a la G.

Coeficient de Copropietat

Coeficient amb el qual el propietari participa de l'habitatge en la propietat de les parts comunes. Normalment s'utilitza com a coeficient de repartiment de la despesa comuna en una Comunitat de Propietaris i habitualment s'estableix en funció dels m2 de l'habitatge.

Cogeneració

Aprofitar el calor residual d'una instal•lació industrial o d'una central de generació elèctrica per usos diversos.

Col•lector solar

Dispositiu que rep l’energia de la radiació solar i la converteix en una altra forma útil d’energia.

Col•lector solar fotovoltaic

Dispositiu que converteix en energia elèctrica l’energia de radiació solar.

Col•lector solar tèrmic

Dispositiu que converteix en energia tèrmica útil l’energia de radiació solar.

COP

Coeficient d’Eficiència Energètica –conegut col•loquialment per les seves sigles “ceope”-, aplicable a generadors tèrmics moguts per motors elèctrics, en règim d’escalfament. És igual a la relació entre la potència calorífica lliurada per la màquina al fluid portador i la potència útil absorbida. És adimensional.

Cultiu energètic

Cultiu per produir biomassa utilitzable amb finalitats energètiques, bé sigui directament o transformant-la en biocombustible com el card.