Inicio · Ahorra Energia · Renovables de Uso Domestico · Programa SOLCASA

Programa SOLCASA

Finançament d'instal·lacions solars tèrmiques en edificis a empreses habilitades

En el marc del Pla d'energies renovables a Espanya 2005-2010, el 19 de maig de 2010 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual s'estableix la convocatòria i bases corresponents per a l'habilitació d'empreses en el Programa SOLCASA, d'energia solar tèrmica en edificis.

De la mateixa manera que amb els programes BIOMCASA i GEOTCASA, aquest programa pretén establir un sistema de finançament que impulsi una oferta de qualitat i adaptada a les necessitats dels usuaris d'aigua calenta i climatització en edificis, fent servir energia solar tèrmica, tot això en el marc del Pla d'energies renovables a Espanya 2005-2010.

Per al finançament dels projectes presentats per les empreses habilitades que compleixin amb els requisits del programa, l'IDAE ha disposat un pressupost específic per import de 5.000.000 d'euros.

La presentació de sol·licituds s'efectuarà d'acord amb les bases i el model de sol·licitud que poden trobar en aquesta mateixa pàgina com a documents adjunts.

Accés web al sistema harmonitzat Pretel

Especificació Pretel