Campanyes i accions d'acompanyament

L'activitat de comunicació de l'Institut s'adreça a sensibilitzar, formar i informar ciutadans i actors del sector sobre pautes, mesures i recursos disponibles per fomentar un ús correcte de l'energia

La comunicació de l'IDAE

Campanyes de publicitat i comunicació institucional 

En matèria de publicitat i comunicació adreçada al ciutadà, els organismes públics actuen a l'empara de la Llei 29/2005, de 29 de desembre, de Publicitat i comunicació institucional, la qual estableix el marc normatiu en què han de desenvolupar-se les campanyes. Aquestes campanyes han d'anar sempre acompanyades i emparades per actuacions i programes; les campanyes sobre estalvi i eficiència energètica han tingut cabuda sempre dins dels Plans Nacionals d'Estalvi i Eficiència Energètica (Pla d'acció 2005-2007, Pla d'acció 2008-2012 i Pla d'acció 2011-2020).

Les campanyes de sensibilització portades a terme des de 2004 han permès conèixer quina ha estat l'evolució del perfil del consumidor espanyol i orientar millor les accions encaminades a aconseguir resultats quantificables quant a estalvi energètic (ús responsable de la calefacció, de l'aire condicionat, conducció eficient, etc.).

Atès que les campanyes de comunicació s'emmarquen en la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica i, en concret, en els seus articles 12 i 17, així com en el 9, 10 i 11, aquestes campanyes estan sotmeses als mètodes que l'Annex V de la Directiva, apartat 1, mètodes que estableix per calcular l'estalvi d'energia induït per les mesures de canvi de comportament del consumidor. Aquests estalvis es comptabilitzen dins del Pla Nacional d'Acció d'Eficiència Energètica 2014-2020, amb càrrec a la mesura "Actuacions de comunicació adreçades al ciutadà".

Campanya 2017

La Campanya 2017, denominada "Pequeños gestos" i amb un pressupost de sis milions d'euros, té visibilitat a televisió, ràdio, premsa gràfica, exterior i mitjans digitals, a través de tres onades que se succeiran fins al pròxim mes de novembre. Comptarà, a més, amb una àmplia bateria d'accions informatives en xarxes socials.

La campanya té com a grans protagonistes un grapat d'animals que aconsegueixen construir un vincle amb l'espectador en posar de manifest la repercussió favorable que tenen, al seu hàbitat natural, els nostres petits gestos d'estalvi d'energia a l'hora de regular, per exemple, la temperatura de l'aire condicionat o de la calefacció, en conduir de forma eficient el nostre vehicle o optar pel transport públic, o bé en fer servir moderadament l'aigua calenta, oferint senzills consells per aconseguir-ho.

 

Les campanyes de comunicació del MINETAD i l'IDAE es porten a terme en el marc de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012 i de la seva transposició al nostre país a través del Pla d'acció d'eficiència energètica 2014-2020, pel qual Espanya assumeix el compromís de reduir en un 20 % el consum d'energia en aquest horitzó temporal mitjançant una sèrie d'accions concretes en els distints sectors consumidors. Els recursos econòmics procedeixen del Fons Nacional d'Eficiència Energètica (FNEE) constituït per la Llei 18/2014, adscrit a la Secretaria d'Estat de l'Energia i gestionat per l'IDAE. La seva finalitat és finançar mecanismes de suport a aquestes accions, entre les quals es troben definides les de formació i sensibilització. Aquest Fons es nodreix amb les aportacions de comercialitzadores i distribuïdores d'electricitat en qualitat de subjectes obligats per llei a contribuir als objectius d'estalvi. 

En tractar-se d'una mesura més del Pla d'eficiència energètica i executar-se amb recursos de l'FNEE, aquesta campanya haurà de justificar davant la Comissió Europea els resultats obtinguts quant a l'estalvi final obtingut i mesurat en tones equivalents de petroli. El MINETAD ha previst que es pugui estalviar un mínim de 16.000 tones equivalents de petroli l'any, que pel que fa a la quantitat acumulada l'any 2020 seran 64.000 tones equivalents de petroli.

Més informació sobre la campanya a www.pequeñosgestos.es

 

Produccions visuals

Des de 2005, l'IDAE intenta oferir una línia de comunicació diferenciada basada en la producció (pròpia o amb tercers) d'audiovisuals adreçats al gran públic. Aquestes produccions han estat dissenyades per ser difoses a través de diferents finestres, com ara televisió, Internet i fins i tot sales de cinema.

L'any 2013 es va decidir posar tota la producció audiovisual disponible a l'IDAE a lliure disposició de la ciutadania. Aquest arxiu audiovisual es compon dels programes bàsicament informatius sobre estalvi i eficiència energètica (vídeos de conducció eficient, enllumenat públic, microgeneració, estalvi d'energia a la llar, etc.).

Els resultats han estat concloents i extremadament positius, ja que entre 2014 i 2015 el canal IDAE a YouTube va registrar 112.270 visualitzacions (dades de YouTube analytics) i el canal IDAE a Vimeo 4182 visualitzacions (dades Vimeo).

Entre els continguts més destacables hi figura el documental "Energía 3D", desenvolupat l'any 2013, creat amb objectius pedagògics, estrenat als cinemes equipats amb tecnologia 3D i que està en projecció permanent per tot el país. El documental té dos objectius fonamentals: donar importància a l'energia i conscienciar els estudiants de com és d'important estalviar-ne. La pel·lícula es proposa a tots els col·legis d'Espanya a través d'un call center especialment habilitat amb aquesta intenció, des del qual es fan les trucades als centres escolars explicant el projectes als professors. Tota la informació sobre el projecte està disponible al portal www.energia3d.es.

Durant els anys anteriors, i dins d'aquesta línia de comunicació audiovisual, es va portar a terme l'emissió a Radiotelevisión Española (RTVE) de la sèrie "Emprendedores innovadores", programa divulgatiu que mostra al llarg de 26 episodis com distints emprenedors innovadors espanyols han creat empreses de base tecnològica, algunes ubicades a Espanya i altres fora del nostre país, relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica o les energies renovables.